Dolar : Alış : 3.8591 / Satış : 3.8660
Euro : Alış : 4.5511 / Satış : 4.5593
HAVA DURUMU
hava durumu

trabzon17°CAz Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 32 Kategoride 167 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Doğu Karadeniz ve Ağasar Çepnileri

24 Ocak 2017 - 2 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Çepni Tarihi»Çepni Soyları»Doğu Karadeniz ve Ağasar Çepnileri
Doğu Karadeniz ve Ağasar Çepnileri

DOu011eU KARADENu0130Z ve Au011eASAR u00c7EPNu0130LERu0130

n

Derleme-Ekleme-Du00fczenleme:

n

 Hakku0131 BAYRAKTAR

n

                                                                                                                      
n            ( Bu u00e7alu0131u015fma, Gazi u00dcniversitesi Tu00fcrk Ku00fcltu00fcru00fc ve Hacu0131 Bektau015f Veli Arau015ftu0131rma Merkeziu2019nin iki yu0131ldu0131r yaptu0131u011fu0131 Dou011fu Karadeniz u00c7epnileri Arau015ftu0131rmasu0131u2019nu0131n son bu00f6lu00fcmu00fc olan Dou011fu Karadeniz alan arau015ftu0131rmasu0131nu0131n verileridir. Bu yazu0131da Au011fustos ayu0131 iu00e7erisinde  Karadeniz bu00f6lgesinde yapu0131lan alan arau015ftu0131rmasu0131nu0131n sonuu00e7laru0131, u2018Gu00fcvenu00e7 Abdal Ocau011fu0131 ve u00c7epnileru2019 ekseninde u00c7epni boyunun ku00fcltu00fcrel yapu0131su0131 ve bau011flantu0131laru0131 ele alu0131nmu0131u015ftu0131r. Ek olarak, u00c7epnilerin yayu0131lu0131m gu00fczergu00e2hu0131yla ilgili bilgiler de yazu0131 iu00e7erisinde yer almaktadu0131r. Alemdar YALu00c7IN, Bau015fak UYSAL, Gu00fczzade Du0130KEROu011eLU, Hacu0131 YILMAZ ve  Cou015fkun Ku00d6KELu2019in yapmu0131u015f olduu011fu ve yayu0131nladu0131u011fu0131 bu u00e7alu0131u015fma konuyla ilgili  -bugu00fcne kadar yapu0131lmu0131u015f-  en kapsamlu0131 alan u00e7alu0131u015fmasu0131du0131r. Bazu0131 hususlaru0131n, daha da derinleu015ftirilerek geru00e7eu011finin ortaya u00e7u0131karu0131lmasu0131nu0131n yerinde olacau011fu0131 kanaatini tau015fu0131yorum. Bu00fcyu00fck bir emeu011fin u00fcru00fcnu00fc olan bu anlamlu0131 u00e7alu0131u015fmanu0131n bazu0131 bu00f6lu00fcmlerini -du00fczenleyerek ve tamamlayu0131cu0131 bazu0131 eklemelerle- okuyucularu0131mu0131zu0131n takdirlerine sunuyorum. / H.B. )

n


n
            Bu u00e7alu0131u015fma,  u00c7epnilerin boy kimlikleri, ku00fcltu00fcrel yapu0131laru0131 ve inanu00e7 boyutlaru0131 u00fczerine kurulmuu015ftur. Daha u00f6nce Kargu0131n boyu ve Dede Kargu0131n Ocau011fu0131 ekseninde yaptu0131u011fu0131mu0131z u00e7alu0131u015fmalarda olduu011fu gibi burada da bir ocaklu0131 boy kavramu0131 ile karu015fu0131 karu015fu0131yayu0131z. u00d6zellikle Dou011fu Karadeniz yu00f6resinde sahilden on kilometre iu00e7 ku0131su0131mlaru0131n tamamu0131nu0131 kontrol eden Sinopu2019a kadar yayu0131lan u00e7evreye egemen olan u00c7epni boyunun ku00fcltu00fcrel yapu0131su0131 ve birbiri ile bau011flantu0131laru0131 sebebiyle onlaru0131 Dou011fu Karadeniz u00c7epnileri olarak deu011ferlendirmek, tanu0131mlamak ve yorumlamak daha dou011fru bir yaklau015fu0131mdu0131r. u00c7u00fcnku00fc Balu0131kesir yu00f6resinde bulunan ve ku00f6kenleri Musul ve Halep yu00f6resine kadar  inen Kantemu00fcrlu00fc u00c7epnileri ile aralaru0131nda ku00fcltu00fcrel baku0131mdan bazu0131 tanu0131mlayu0131cu0131 farklu0131lu0131klar bulunmaktadu0131r.

n

Aslu0131nda her iki kol da,  Anadoluu2019ya Horasan u00fczerinden  Erzincanu2019a kadar gelmiu015fler ve daha sonra u00c7epniler burada iki kola ayru0131larak bir kolu u0130u00e7 Anadolu ve Gu00fcney Dou011fu Anadoluu2019dan Halepu2019e kadar yayu0131lmu0131u015flar, zaman iu00e7inde batu0131 Anadoluu2019ya kadar geliu015fen bir yayu0131lma su00fcreci gu00f6stermiu015flerdir. Bugu00fcn Uu015fak ve Batu0131 Anadoluu2019da kendilerini u00c7epni olarak tanu0131mlayan ve u00c7epni Bektau015f olarak adlandu0131ran kollarla u00c7anakkaleu2019ye kadar uzanan u00e7izgideki u00c7epniler aynu0131  ku00fcltu00fcrel benzerlikleri gu00f6sterdikleri gibi Sivas yu00f6resi u00c7epnileri de bu kollarla bau011flantu0131lu0131du0131r.

n

Dou011fu Karadeniz u00c7epnileri u00fczerine yaptu0131u011fu0131mu0131z u00e7alu0131u015fmada Horasanu2019dan Erzincanu2019a kadar  geliu015fle ilgili olarak  Du00fczce yu00f6resi, Trabzon yu00f6resinde birbirinden farklu0131 kesimlerde ortak bir bilgi birikimi bulunmaktadu0131r. Bu bilgi birikimi ile Dou011fu Karadeniz u00c7epnilerinin bau015flangu0131u00e7ta tamamu0131nu0131n Gu00fcvenu00e7 Abdal Ocau011fu0131 mensubu olmalaru0131 da bu bilgileri dou011frulayu0131cu0131 u00f6zellik tau015fu0131maktadu0131r. Erzincan yu00f6resine geliu015fle ilgili su00f6zlu00fc ku00fcltu00fcrde var olan bilgilerin yu00f6renin tarihsel ve cou011frafi yapu0131su0131 ile de dou011frudan ve tartu0131u015fmasu0131z bir bau011flantu0131su0131 bulunmaktadu0131r. Bunu bizim u00e7alu0131u015fmamu0131zdan u00f6nce yapu0131lan u00e7alu0131u015fmalar da  dou011frulamaktadu0131r. 

n

 Selu00e7uklular du00f6neminde  u00c7epnilerin bir kolunun, Dou011fu Karadenizu2019de yaylalaru0131n du00fczenli kullanu0131mu0131, Karadeniz u00fczerinden  Dou011fu, u0130u00e7 Anadolu ve u0130ranu2019a giden ticaret yollaru0131nu0131n gu00fcvenliu011fi ve  kervanlaru0131n gu00fcvenliu011finden sorumlu olduklaru0131, bunun 1526 yu0131lu0131nda Gu00fcvenu00e7 Abdal Ocau011fu0131u2019nu0131n yu00fcru00fctu00fccu00fcsu00fc aileye verildiu011fi anlau015fu0131lmaktadu0131r. Konuya au00e7u0131klu0131k getiren tarihi bir belgenin kenaru0131na du00fcu015fu00fclen bir kayu0131tta, Fatih Sultan Mehmet tarafu0131ndan da ocau011fu0131n tanu0131ndu0131u011fu0131 ve yetkilerle donatu0131ldu0131u011fu0131 anlau015fu0131lmaktadu0131r.

n

Tam olarak belgelendiremememize rau011fmen u00c7epnilerin bu00f6lgede daha u00f6nce var olan Akkoyunlularu0131n Erdebil Dergahu0131na bau011flu0131 olmalaru0131 sebebiyle  u015eah  Cu00fcneytu2019le de su0131ku0131 iliu015fki iu00e7inde olduklaru0131 anlau015fu0131lmaktadu0131r. Eu011fer bu bilgilerin dou011fruluu011funu kabul edersek Dou011fu Karadeniz u00c7epnilerinin Trabzon Rum u0130mparatorluu011fu ile de ku00fcltu00fcrel iliu015fki iu00e7inde olduklaru0131, bu bu00f6lgede din olarak Ortodoks, fakat ana dili Tu00fcrku00e7e olan topluluklarla da bau011flantu0131lu0131 olduu011fu du00fcu015fu00fcnu00fclebilir. Dou011fal olarak bu u00e7alu0131u015fmalar, Gazi u00dcniversitesi Tu00fcrk Ku00fcltu00fcru00fc ve Hacu0131 Bektau015f Veli arau015ftu0131rma Merkeziu2019nin yu00fcru00fcttu00fcu011fu00fc Urumlar Projesinin sonuu00e7laru0131yla da ortaya u00e7u0131kacaktu0131r. Ukraynau2019da bulunan Urumlar, sayu0131laru0131 80 bin civaru0131nda bulunan, ana dilleri Tu00fcrku00e7e olan, fakat inanu00e7 olarak Ortadoks inancu0131na bau011flu0131 bir topluluktur. Aralaru0131nda tamamen Anadolu Tu00fcrk ku00fcltu00fcru00fcne ait  varlu0131klaru0131 baru0131ndu0131rmaktadu0131r. u00c2u015fu0131k Garip, Kerem ile Aslu0131, Ku00f6rou011flu gibi  destanlaru0131n canlu0131 bir biu00e7imde hu00e2len varlu0131u011fu0131nu0131 su00fcrdu00fcrdu00fcu011fu00fc bu topluluu011fun dili de Anadolu au011fzu0131 u00f6zelliklerini gu00f6stermektedir. Anadoluu2019dan gittiklerine  dair iddialaru0131mu0131z henu00fcz bilimsel olarak kanu0131tlanamamu0131u015ftu0131r. u00c7u00fcnku00fc verilen bilgiler sau011flu0131klu0131 deu011fildir. Ancak aynu0131 u00f6zelliklere sahip Gu00fcrcistan Urumlaru0131 u00fczerinde yapu0131lacak u00e7alu0131u015fma ile bu bau011flantu0131nu0131n ortaya u00e7u0131kmasu0131 halinde 1924 yu0131lu0131nda  mu00fcbadele ile birlikte Yunanistanu2019a giden Trabzon Ortodokslaru0131nu0131n u00f6nemli bir ku0131smu0131nu0131n Hu0131ristiyan Tu00fcrkler olmasu0131 olasu0131lu0131u011fu0131 da u00c7epnilerle ilgili yaptu0131u011fu0131mu0131z u00e7alu0131u015fmalaru0131n bir ilgi noktasu0131 olarak ortaya u00e7u0131kmaktadu0131r.
n            u00c7epni, Tu00fcrkiye Tu00fcrklerinin atalaru0131 olan Ou011fuzlaru2019u0131n 24 boyundan birinin adu0131du0131r. u00c7epnilerden su00f6z eden en eski kaynak, Kau015fgarlu0131 Mahmutu2019un yazdu0131u011fu0131 Divan-u00fc Lugatiu2019t-Tu00fcrku2019tu00fcr. u00c7epni boyu, Kau015fgarlu0131 Mahmutu2019un 22 bu00f6lu00fcu011fe ayu0131rdu0131u011fu0131 Ou011fuzlardan yirmi birincisidir. Bu boy, Anadoluu2019nun Tu00fcrkleu015fmesinde bu00fcyu00fck rol oynamu0131u015ftu0131r. u00c7epniler, Giresunu2019dan Batumu2019a kadar uzanan Dou011fu Karadeniz bu00f6lgesinde de Tu00fcrklu00fcu011fu00fc hu00e2kim ku0131lan bir boydur. (Su00fcmer, Faruk; 1992, u00c7epniler, Tu00fcrk Du00fcnyasu0131 Arau015ftu0131rmalaru0131 Vakfu0131, u0130stanbul)

n

1515 tarihli Trabzon Sancau011fu0131 defterinde(a.g.e.) Trabzon Sancau011fu0131u2019na bau011flu0131 olarak gu00f6sterilen bir nahiye olan ve Karadenizu2019in Tu00fcrkleu015fmesinde iu00e7inde yau015fayan halku0131n bu00fcyu00fck rolu00fc olan Ku00fcrtu00fcn de, u00c7epnilerin you011fun olarak yau015fadu0131u011fu0131 bir bu00f6lgedir ve bu bu00f6lge, Osmanlu0131 tahrir defterlerinde u00c7epni eli, u00c7epni ili, u00c7epni Vilayeti isimleri ile geu00e7mektedir.

n

Gu00dcMu00dcu015eHANE u0130Lu0130- Ku00dcRTu00dcN u0130Lu00c7ESu0130- TAu015eLICA Ku00d6Yu00dc

n

Vilayetname-i Hacu0131 Bektau015f Veliu2019de yer alan bilgiye gu00f6re Saru0131 Saltuk, Gu00fcvenu00e7 Abdalu2019u0131n musahibidir. Saru0131 Saltuk, Tunceli Hozatu2019tan Ku00fcrtu00fcnu2019e gelir, Gu00fcvenu00e7 Abdalu2019a uu011frar ve buradan da Sinopu2019a geu00e7er.

n

Bu bilgilerden yola u00e7u0131ku0131larak Karadenizu2019de yapu0131lan Gu00fcvenu00e7 Abdal Ocau011fu0131 ve u00c7epniler eksenindeki alan arau015ftu0131rmasu0131, bir kaynak olarak gu00f6sterilen Gu00fcmu00fcu015fhaneu2019nin Ku00fcrtu00fcn ilu00e7esinin Tau015flu0131ca ku00f6yu00fcnden bau015flamu0131u015ftu0131r. Alan arau015ftu0131rmasu0131nu0131n ilk durau011fu0131 olan Tau015flu0131ca ku00f6yu00fcnde derlenen bilgi ve belgeler yazu0131 iu00e7erisinde sunulmuu015ftur. Ayru0131ca bu yazu0131da Ku00fcrtu00fcnu2019de yau015fayan u00c7epnilerin yau015fayu0131u015f tarzlaru0131, geleneklerine ve gu00f6reneklerine deu011finilmiu015ftir.

n

Gu00fcmu00fcu015fhaneu2019nin Tau015flu0131ca ilu00e7esine bau011flu0131 olan Ku00fcrtu00fcn ku00f6yu00fcnde Hu00fcseyin Gu00fcvendiu2019nin annesi, u0130lyas Efendiu2019nin eu015fi olan Emine Nineu2019den (Telli lakaplu0131) u00f6u011frendiklerimiz dou011frultusunda,  ku00f6yde Hu0131du0131rbaba, Pu0131nareli ve Ku0131zu0131lali adlaru0131nda u00fcu00e7 adet u00f6nemli ziyaret yeri olduu011funu su00f6yleyebiliriz. Ayru0131ca Ku00fcrtu00fcnu2019de Gu00fcvenu00e7 Abdalu2019u0131n asasu0131nu0131 vurarak u00e7u0131kardu0131u011fu0131na inanu0131lan bir su kaynau011fu0131 bulunmakta. Rivayete gu00f6re Gu00fcvenu00e7 Abdal, eu015fi Topal Emineu2019nin su getirmek iu00e7in au015fau011fu0131ya kadar inip tekrar tepeye u00e7u0131ktu0131u011fu0131nu0131 gu00f6ru00fcnce asasu0131nu0131 vurarak bu au011fau00e7lu0131k bu00f6lgede u015fifalu0131 olduu011funa inanu0131lan bu suyu u00e7u0131karu0131yor. Bu suyun yanu0131nda eskiden ku00fcru00fcn adu0131 verilen, u00e7amdan yapu0131lmu0131u015f ve iu00e7i oyulmuu015f bir su yatau011fu0131 bulunduu011fu su00f6yleniyor.
n            u00d6zellikle u00e7ok yaku0131n zamanlara kadar koyun beslediklerini belirlediu011fimiz  Dou011fu Karadeniz u00c7epnileri iu00e7in suyun ne kadar u00f6nemli olduu011fu ve yayla ku00fcltu00fcru00fcnu00fcn de bu koyun besiciliu011fine bau011flu0131 olduu011fu au00e7u0131ktu0131r. Burada suyun bulunmasu0131 ile ilgili su00f6ylence kadar suyun aku0131tu0131ldu0131u011fu0131 u00e7amdan oyulan su birikme yerine verilen ad da u00e7ok u00f6nemlidir. Ku00fcru00fcn ile yerleu015fim yerinin adu0131 olan Ku00fcrtu00fcn hiu00e7 kuu015fkusuz ki  birbirinin ku00f6k olarak aynu0131su0131du0131r. Dolayu0131su0131yla bu00f6lgeye verilen adla kullanu0131lan kap ve eu015fyalar arasu0131nda dou011frudan bir ilgi olduu011fu gu00f6ru00fclebilir.

n

Hu00fcseyin Gu00fcvendiu2019nin evinde bulunan ibrikler baku0131r u00fczerine pirinu00e7ten yapu0131lmu0131u015f, bu da ibriu011fin deu011ferini yu00fckseltiyor. Ayru0131ca, ibriklerin u00fczerindeki yu0131lan motifleri de dikkat u00e7ekiyor. Hu00fcseyin Gu00fcvendiu2019nin tasarrufunda yer alan bir diu011fer u00f6nemli malzeme ise, Gu00fcvenu00e7 Abdalu2019a ait olduu011funa inanu0131lan zu0131rh ve ku0131lu0131u00e7tu0131r. Zu0131rhu0131n yaka ku0131smu0131, omuz ve kol ku0131smu0131 sau011flam olarak kalmasu0131na rau011fmen diu011fer ku0131su0131mlaru0131 kutsal olduu011funa inanu0131larak gu00f6tu00fcru00fclmu00fcu015f. Ku0131lu0131cu0131n sapu0131 ise sonradan eklenmiu015f bir ahu015fap eklentiden oluu015fuyor. Paslanmanu0131n derinliu011finden ku0131lu0131cu0131n ne kadar eski olduu011fu anlau015fu0131labiliyor. Paslanmayla dou011fru orantu0131lu0131 olarak ku0131lu0131cu0131n ucundan bau015flayarak ku0131nu0131na dou011fru devam eden yazu0131larda yer yer silinmeler meydana gelmiu015f.

n

Ku00fcrtu00fcnu2019de geyikler iu00e7in u201cerenlerin malu0131u201d tu00e2biri kullanu0131lu0131yor. Eski zamanlarda geyik boynuzlaru0131 evlere asu0131lsa da bu gelenek artu0131k ku00f6yde yau015famu0131yor. Bilindiu011fi gibi Anadoluu2019nun bir u00e7ok yu00f6resinde geyiklerin kutsal olduu011funa inanu0131lmaktadu0131r. Geyiklerin erenlerle birlikte gezdikleri ve sabah u00e7ok erken onlara gu00f6ru00fcndu00fckleri hatta su00fctlerini sau011fdu0131rdu0131klaru0131na inanu0131lmaktadu0131r. Giresun u015eeyh u0130dris yatu0131ru0131nu0131n bulunduu011fu u00e7evrede,  geyiklerin  yaku0131nda bulunan tekkenin  au011fau00e7laru0131nu0131 getirerek yapu0131lacau011fu0131 yere bu0131raktu0131klaru0131na dair bir inanu0131u015f da bulunmaktadu0131r. Bu inanu0131u015fu0131n Dou011fu Karadeniz u00c7epnileri arasu0131nda sadece u00e7ok az ku0131smu0131nu0131n kalmu0131u015f olmasu0131 dikkat u00e7ekicidir. Ancak u00c7epnilerin 19. yu00fczyu0131lu0131n ortalaru0131nda yaptu0131klaru0131 gu00f6u00e7le birlikte bu inanu0131u015fu0131n u015ealpazaru0131nda da yau015fadu0131u011fu0131nu0131 gu00f6ru00fcyoruz. Nitekim sancaklaru0131nu0131n u015ealpazaru0131u2019nda bulunmasu0131 ve burada toprau011fa gu00f6mu00fclmesi de  geyikle ilgili inanu0131u015fu0131n canlu0131 olarak varlu0131u011fu0131nu0131 gu00f6sterir.
n            Bu yazu0131da 1526 yu0131lu0131na kadar u015fecerelerini bulduu011fumuz Gu00fcvenu00e7 Abdal Ocau011fu0131nu0131n merkezi olan Ku00fcrtu00fcnu2019e bau011flu0131 Tau015flu0131ca ku00f6yu00fcnu00fcn ku00fcltu00fcrel u00f6zellikleri u00fczerinde durduk. Yaptu0131u011fu0131mu0131z derinlemesine arau015ftu0131rmalar, u00f6zellikle ku00fcltu00fcrleri daha u00f6zenle koruduklaru0131na inandu0131u011fu0131mu0131z kadu0131nlar arasu0131nda yaptu0131u011fu0131mu0131z arau015ftu0131rmada gu00f6rdu00fcklerimiz, Dou011fu Karadeniz yu00f6resinde de hu0131zlu0131 bir ku00fcltu00fcrel erozyon olduu011funu gu00f6stermektedir. Ku00fcltu00fcrel deu011fiu015fim  ise bazu0131 gu00fczelliklerin hu0131zla ortadan kalkmasu0131na sebep olmaktadu0131r.

n

u015eALPAZARI ve Gu00dcRGENTEPE

n

u00c7epniler bau015flangu0131u00e7ta sadece Dou011fu Karadenizu2019de you011fun olarak, u015fu anda ise u0130zmit ve Kandu0131ra dahil olmak u00fczere bu00fctu00fcn Karadeniz yu00f6resinde yau015famaktadu0131rlar. Geu00e7irdikleri sosyo-ku00fcltu00fcrel deu011fiu015fime rau011fmen kimliklerini henu00fcz korumaya devam etmektedirler. Ancak anlayu0131u015f baku0131mu0131ndan aralaru0131nda gittiku00e7e ku00f6kleu015fmeye bau015flayan derin bir ayru0131lu0131k bulunmaktadu0131r. u00d6zellikle Batu0131 Karadeniz yu00f6resinde u00c7epniler kendilerinin daha u00e7ok Alemdar, Bayraktar veya Sancaktar olarak anu0131lmasu0131nu0131, bu kimliklerinin u00f6ne  u00e7u0131kmasu0131nu0131 tercih etmektedirler. Halk arasu0131nda 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlu0131-Rus Savau015fu0131, u00c7epniler u00fczerinde bu00fcyu00fck bir darbe olmuu015ftur. u00c7u00fcnku00fc Osmanlu0131 Devletiu2019nin, Dou011fu Karadeniz yu00f6resinin gu00fcvenliu011finden sorumlu tuttuu011fu  ve yetkilerle donattu0131u011fu0131 u00c7epniler dou011fal olarak Ruslara karu015fu0131 bu00fcyu00fck bir direniu015f iu00e7ine girmiu015fler, bu direniu015f bau015faru0131lu0131 olamayu0131nca bu00fcyu00fck bir gu00f6u00e7 faciasu0131 yau015famu0131u015flardu0131r. Bu gu00f6u00e7u00fcn ilk durak noktasu0131 Trabzon-u015ealpazaru0131 olmuu015ftur. u015ealpazaru0131 merkez ve ku00f6ylerinin tamamu0131 (Au011fasar adu0131yla u00fcnlenen bu00f6lge) halen u00c7epniu2019dir ve bu kimliu011fi tau015fu0131du0131klaru0131nu0131 ifade etmekte ve bundan gurur duymaktadu0131rlar. Ancak kendilerinin Alevi olmadu0131klaru0131nu0131, geleneklerinin Alevi ku00fcltu00fcr ve geleneklerine u00e7ok benzediu011fini u00f6ne su00fcrmektedirler.

n

[ (Kimi Ermeni olan bazu0131 maksatlu0131 tarihu00e7iler, u00c7epnileru2019i, u2018Ku0131zu0131lbau015f/Alevi/Rafu0131ziu2019 olarak niteleseler de  bu00fcyu00fck tarihu00e7i Prof.Dr.Faruk Su00fcmer aynu0131 gu00f6ru00fcu015fte deu011fildir. O da, u00c7epniler ve diu011fer Tu00fcrk boylaru0131 iu00e7erisinde Alevi olanlaru0131n bulunabileceu011fini kabul eder; ancak bu u00c7epnileru2019in Trabzon u00c7epnileri olamayacau011fu0131 kanaatindedir ve;

n

 u201cBir ilim adamu0131 olarak vazifemiz, geru00e7eu011fi bulmaktu0131r. Bizim iu00e7in Su00fcnni ve Alevi vatandau015flaru0131mu0131z arasu0131nda asla bir fark yoktur. Tu00fcrk ku00fcltu00fcru00fcnu00fc almu0131u015f her vatandau015fu0131mu0131z, ilmen yani geru00e7ek olarak Tu00fcrku2019tu00fcr. Bir insanu0131n hangi millete mensup olduu011funu, o insanu0131n almu0131u015f olduu011fu ku00fcltu00fcru00fc belirler..u201d demektedir.

n<ol start=

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika